bg2.jpg

Najlepszy na podhalu

według czytelników onet.pl

weather code 8C
04:09 Środa 19.09.2018

Stok

Warunki pogodowe

Pokrywa śnieżna 60 - 100 cm
Kolej Bartholet-Porsche 1100m NIECZYNNA
Kolej krzesełkowa 750m NIECZYNNA
Orczyk 400m NIECZYNNY
Orczyk 200m NIECZYNNY
Wyciąg taśmowy dla dzieci 100m NIECZYNNY

Noclegi

Sprawdzona baza

Zobacz więcej

Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ  DO KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ ACESS

 

§ 1. DEFINICJE

1. Sprzedawca - RUSIŃ-SKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Wierch Rusiński 70, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS Nr 0000231704, posiadający kapitał zakładowy 6.460.000,00 PLN, Regon 120020596; NIP 7361621448.

2. System  internetowej  sprzedaży  uprawnień (online) - system  informatyczny umożliwiający  zakup uprawnień do korzystania z wyciągów narciarskich zlokalizowanych w Bukowinie Tatrzańskiej na Stacji Narciarskiej Rusiń-Ski. Korzystanie z systemu jest możliwe na stronie www.rusin-ski.pl

3. Klient  – osoba zarejestrowana i korzystająca z systemu internetowej sprzedaży uprawnień w celu zakupu uprawnień

4. Nośnik danych – karta magnetyczna Acess umożliwiająca zapis i przechowywanie informacji o uprawnieniu

5. Uprawnienie – zapis w systemie kontroli dostępu Stacji Narciarskiej Rusiń-Ski oraz na nośniku danych, pozwalający na korzystanie z wyciągów narciarskich Rusiń-Ski należących do systemu w terminie określonym przez to uprawnienie i tylko przez osobę, do której przypisane jest to uprawnienie. Warunki korzystania z zakupionych  uprawnień  określa  regulamin  znajdujący  się  na stronie www.rusin-ski.pl

6. Bilet internetowy – dokument  potwierdzający  dokonanie  przez  Klienta  zakupu  uprawnień umożliwiających korzystanie z wyciągów narciarskich Rusiń-Ski, przekazany przez Sprzedawcę Klientowi na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Klienta, po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności.

7. Aktywacja uprawnień – pierwsze przejście przez bramki stacji narciarskiej po uprzednim zapisaniu uprawnień na kartę magnetyczną Acess w kasach Stacji Narciarskiej Rusiń-Ski na podstawie biletu internetowego okazanego przez Klienta.

8. Cennik uprawnień – wykaz cen za poszczególne uprawnienia. Cennik dostępny jest w panelu sprzedaży internetowej oraz określony jest na stronie www.rusin-ski.pl Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  i  warunki  korzystania  z  systemu  internetowej  sprzedaży uprawnień przez Klienta, zasady dokonywania zwrotu uprawnień oraz zasady reklamacji. Użytkownicy, korzystając z internetowego systemu sprzedaży, są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek i rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym.

2. Do korzystania z internetowego systemu sprzedaży niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) dysponowanie komputerem klasy PC lub urządzeniem przenośnym;

b) dostęp do sieci Internet;

c) zainstalowanie w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarki internetowej oraz oprogramowania do otwierania plików pdf.

3.Umowa sprzedaży uprawnień pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje w chwili dokonania płatności online (po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności) i przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta. Płatność za uprawnienia w internetowym systemie sprzedaży jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej „Przelewy24”.

4. Płatność za uprawnienie zarezerwowane/zamówione za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży możliwa jest wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest bilet internetowy przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem złożenia zamówienia uprawnień.

6. W chwili zakupu uprawnienia Klient wyraża zgodę na automatyczna rejestrację, zapis i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontroli mającej zapobiegać wykorzystaniu uprawnień w sposób niezgodny z Regulaminem, oraz w celach związanych z obsługą Klienta.

 

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z poz. zm.).

3. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu uprawnienia.

4. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych, prawo do poprawiania danych, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również prawo do ich usunięcia.

 

§ 4. ZASADY ZAKUPU UPRAWNIEŃ

1. Sprzedaż internetowa uprawnień odbywa się poprzez wybranie przez Klienta odpowiednich uprawnień z cennika uprawnień i dodanie ich do koszyka. Użytkownik internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że naciśnięcie przez niego przycisku ZAMAWIAM TOWAR ZA OPŁATĄ znajdującego się na stronie płatności wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty za uprawnienia.

2. Możliwy jest zakup 3 rodzajów godzinowych uprawnień: 2 godz., 4 godz., 6 godz. dla osób dorosłych oraz młodzieży do lat 15. Na wybrane i zakupione uprawnienia Sprzedawca wystawi Klientowi bilet internetowy i prześle go na adres poczty elektronicznej Klienta. Uprawnienia są ważne od chwili ich aktywacji w jednym wybranym dniu przez Klienta.

3. Cena uprawnienia jest ceną obowiązującą w dniu jego zakupu. System sprzedaży internetowej nie pozwala na udzielanie zniżek przewidzianych w regulaminie stacji dla sprzedaży zwykłej tj. nieinternetowej. Ceny wskazane w systemie internetowej sprzedaży uprawnień są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Uprawnienie może być wykorzystywane wyłącznie przez osobę do której zostało przypisane. Z uprawnień można korzystać do wyczerpania danego limitu godzinowego do końca sezonu zima 2017/2018 obowiązującego na terenie Stacji Narciarskiej Rusiń-Ski.

5. Aktywacja uprawnienia jest możliwa tylko w kasach na terenie Stacji Narciarskiej Rusiń-Ski, po uprzednim okazaniu biletu internetowego oraz wpłaceniu przez Klienta kaucji za nośnik danych w wysokości 10,00 zł. Kaucja jest zwracana Klientowi wraz ze zwrotem przez niego nośnika danych. 

6. Klient może odstąpić od umowy zakupu uprawnienia w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn odstąpienia, jeśli bilet nie był używany. Oświadczenie o odstąpieniu następuje listem poleconym lub w drodze wiadomości email przesłanymi Sprzedawcy. W wypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrot uiszczonej przez niego ceny nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży uprawnień lub problemów z uprawnieniem, Klient powinien zgłosić zauważone nieprawidłowości Sprzedawcy. Wszelkie reklamacje w tym zakresie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od zgłoszenia.

Stacja Narciarska Rusiń-Ski

ul. Wierch Rusiński 70
34-530 Bukowina Tatrzańska
 

Marketing i Sprzedaż

tel. 604 102 402

tel. 736 278 076
e-mail: karnetyonline@rusin-ski.pl

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  ELEKTRONICZNYCH  KARNETÓW  ZBLIŻENIOWYCH  STACJI  NARCIARSKIEJ  RUSIŃ-SKI

                                                         

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Przejazdy krzesełkowymi kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, zwanymi w dalszej części regulaminu odpowiednio kolejami i wyciągami na całym obrębie Stacji Narciarskiej Rusiń-Ski, zwanej w dalszej części regulaminu SN RUSIŃ-SKI, możliwe są wyłącznie na podstawie elektronicznych kart zbliżeniowych  firmy AXESS, pełniących funkcje monitorowanego biletu zwanego w dalszej części regulaminu karnetem.
 2. Do korzystanie z kolei i wyciągów SN RUSIŃ-SKI służą karnety terminowe (czasowe) oraz wieloprzejazdowe.
 3. Karnety działają w godzinach otwarcia SN RUSIŃ-SKI. Godziny otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów mogą się różnić i ulec zmianie podczas trwania sezonu narciarskiego.
 4. Wejście na teren SN RUSIŃ-SKI, a także posługiwanie się karnetem jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie SN RUSIŃ-SKI i akceptacją ich postanowień.

                                                                               KASY

 1. Karnety są własnością SN RUSIŃ-SKI i można je nabywać w kasach znajdujących się na terenie SN RUSIŃ-SKI, poprzez system sprzedaży internetowej, we wszystkich autoryzowanych punktach sprzedaży oraz przedsprzedaży dostępnej na stronie www.rusin-ski.pl
 2. Kasy na SN RUSIN-SKI pobierają kaucję za karnet w kwocie 10 zł, którą można odzyskać przy zwrocie karnetu do ostatniego dnia danego sezonu narciarskiego.
 3. Faktury VAT za nabyte uprawnienia do przejazdów koleją i wyciągami można uzyskać jedynie na podstawie paragonu w kasie głównej SN RUSIŃ-SKI (budynek restauracji) w terminie  jednego miesiąca od daty wydania paragonu.
 4. W kasach można płacić gotówką, kartami płatniczymi oraz bonami Sodexo.
 5. Przy zakupie karnetu należy sprawdzić poprawność sprzedaży na podstawie paragonu, po aktywacji karnetu na czytniku bramki, reklamacje dotyczące rodzaju zakupionego karnetu nie będą uwzględniane.

 

RODZAJEKARNETÓWISYSTEM POBIERANIA OPŁAT

 1. System pobierania opłat obowiązujący na SN RUSIŃ-SKI umożliwia korzystanie z kolei i wyciągów w dwóch wariantach:
 1. zakup karnetu terminowego (czasowego) uprawniającego do korzystania z kolei i wyciągów w określonym na karnecie przedziale czasu. W trakcie obowiązywania uprawnia on do nieograniczonej ilości przejazdów na SN RUSIŃ-SKI,
 2. zakup karnetu jednorazowego przejazdu oraz wieloprzejazdowego na SN RUSIŃ-SKI.

Informacja o terminie ważności karnetu pojawia się na wyświetlaczu czytnika bramki.

 1. Karnety terminowe aktywowane są w momencie pierwszego przybliżenia do czytnika bramki.
 2. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karnetu terminowego w okresie jego obowiązywania jest  osoba, która dokonała aktywacji.
 3. Nie ma możliwości zmiany, przedłużenia, albo przesunięcia okresu ważności karnetu po dokonaniu jego aktywacji.
 4. Uprawnienia terminowe nabyte wraz z karnetem nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków wskazanych w części reklamacje i zwroty niniejszego regulaminu.

 

ULGI I ZNIŻKI

 1. W przypadku grup zorganizowanych na SN RUSIŃ-SKI obowiązują następujące zniżki (liczone dla każdego karnetu indywidualnie):

11-20 sztuk karnetów –5%

 1.  
 2.  
 3.  

Przy zakupie karnetów dla grup zorganizowanych nie ma możliwości zwrotu gotówki za nieaktywowane karnety.

 1. Uzyskanie zniżek grupowych i ulg jest możliwe tylko i wyłącznie przy zakupie karnetów terminowych.

 

 1. Osób, 5% zero kart instruktorskich
 2. Osób 10% 2 karty instruktorskie
 3. Osób 15% 3 karty instruktorskie
 4. Osób 20% rabatu 4 karty instruktorskie 

Rabaty dla grup zorganizowanych i karty instruktorskie tylko przy zakupie zbiorczym na jednym paragonie.

Zniżnki nie kumulują się!

 1. Karnety ulgowe według cennika przysługują młodzieży do 15 roku życia oraz seniorom powyżej 60 roku życia. Karnety ulgowe wydawane są na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację osoby uprawnionej do zniżki.
 2. Dziecko do lat 5 uprawnione jest do korzystania z kolei i wyciągów na SN RUSIŃ-SKI bezpłatnie bezposrednio pod opieką prawnego opiekuna. Jeden rodzic może mieć pod opieką tylko 1 dziecko. Uprawnienie nie podlega na wyciągu BABY LIFT. 
 3. Regulamin okresowych zniżek i promocji dostępny jest w biurze stacji, na stronie internetowej i w kasie.
 4. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, a w szczególności używanie karnetu ulgowego przez osobę nieuprawnioną skutkuje utratą posiadanych na karnecie uprawnień.
 5. Karnety typu „Białe noce” oraz „5 godzin po 14:00” nie podlegają dodatkowym zniżkom.

                                                                          

KORZYSTANIEZBRAMEK AXCESS

 1. Karnet należy umiejscowić po lewej stronie ubioru – w kieszeni na lewej piersi, na lewym ramieniu lub udzie. W celu aktywacji karnetu odpowiednio:

Kolei krzesełkowej 4-osobowej – przyłożyć do czytnika bramki,

Kolei krzesełkowej 6-osobowej – umiejscowić po lewej stronie ubioru.

 1. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karnetu to np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp. Istnieje także ryzyko rozmagnesowania karnetu.
 2. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jeden karnet.
 3. Za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem użytkownik ponosi konsekwencje.
 4. Potwierdzenie ważności karnetu czasowego lub karnetu przejazdowego sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu bramki.
 5. Po przejściu przez bramkę na podstawie karnetu terminowego, automatycznie uruchamia się czasowa blokada karnetu, która uniemożliwia korzystanie z tego samego karnetu przez więcej niż jedną uprawnioną do tego osobę.

 

REKLAMACJEIZWROTY

 1. Złe warunki narciarskie, atmosferyczne, przerwy w dostawie prądu oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do częściowego zwrotu należności za aktywowany karnet terminowy.
 2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju trwającego ponad 1 godzinę wszystkich kolei i wyciągów z przyczyn leżących po stronie SN RUSIŃ-SKI, a także w wyniku wypadku użytkownika karnetu poświadczonego przez TOPR, który uniemożliwia mu dalsze korzystanie z kolei i wyciągów. Zwrot taki ustala się w sposób proporcjonalny względem czasu od przestoju/wypadku, a pozostałego czasu ważności karnetu terminowego w kasie głównej SN RUSIŃ-SKI (budynek restauracji).
 3. Zwrotu należności za kaucję można dokonać we wszystkich kasach.
 4. Reklamacje i zwroty uwzględniane są wyłącznie na podstawie dowodu zakupu.

 

KONTROLAISANKCJEZAZŁAMANIEREGULAMINU

 1. Za próbę wyłudzenia przejść lub korzystania z karnetu przez osobę nieuprawnioną, blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karnetu. W takim przypadku przysługuje jedynie zwrot kaucji za karnet.
 2. Na życzenie personelu lub organów kontroli należy okazać karnet. Odmowa okazania skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karnetu.
 3. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie SN RUSIŃ-SKI może zostać usunięty z jego terenu przez pracowników SN RUSIŃ-SKI lub uprawnionych pracowników ochrony.
 4. SN RUSIŃ-SKI ma prawo do powiadomienia organów ściągania o dokonanym wykroczeniu.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszego regulaminu. W trakcie zmian zastosowanie znajduje Regulamin obowiązujący.

 

 

weather code 8C
04:09 Środa 19.09.2018

Stok

Warunki pogodowe

Pokrywa śnieżna 60 - 100 cm
Kolej Bartholet-Porsche 1100m NIECZYNNA
Kolej krzesełkowa 750m NIECZYNNA
Orczyk 400m NIECZYNNY
Orczyk 200m NIECZYNNY
Wyciąg taśmowy dla dzieci 100m NIECZYNNY

Noclegi

Sprawdzona baza

Zobacz więcej

Tyskie

Tyskie

Pracowników ubiera

Pracowników ubiera

Partnerzy

Newsletter

Podaj swój adres email, aby otrzymywać najświeższe informacje.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij