REGULAMIN Stacji Narciarskiej RUSIŃ-SKI

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Wejście na teren Stacji Narciarskiej RUSIŃ-SKI jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Stacji Narciarskiej RUSIŃ-SKI jest możliwe w godzinach jej otwarcia. Godziny otwarcia podawanesą na bieżąco na stronie internetowej Stacji [www.rusin ski.pl/wyciag] oraz na tablicy informacyjnej. Zabrania się przebywania na wyciągach i trasach narciarskich poza godzinami otwarcia.
 3. Korzystanie z wyciągów tras narciarskich Stacji Narciarskiej RUSIŃ-SKI odbywa się na podstawie wykupionego wcześniej karnetu (karty magnetycznej). Zakup karty magnetycznej oznacza akceptację zasad korzystania z kolei linowych oraz zasad korzystania z tras zjazdowych określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Osoby przebywające na terenie stacji powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób nie zagrażający zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu innych osób. Należy przestrzegać regulaminu w tym zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz stosować się do znaków i zaleceń obsługi wyciągów.
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich, i do obiektów Stacji. Poza tymi obszarami i obiektami można wprowadzać psy na teren Stacji pod warunkiem pełnienia stałego nadzoru przez właściciela oraz stosowania krótkiej smyczy i kagańca.
 6. Na wyciągach i trasach narciarskich zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków odurzających.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren Stacji przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego, a także pozostawianiai wyrzucania nieczystości.
 8. Prowadzenie na terenie stacji wszelkiej działalności komercyjnej i niekomercyjnej, w tym prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej, prowadzenie szkoleń narciarskich, umieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek wymaga zgody zarządzającego. Zarządzający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od osób prowadzących bez jego zgody działalność na terenie Stacji .
 9. Osoby, które nie będą przestrzegać zasad niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte poza teren Stacji oraz mogą być pozbawione karty magnetycznej i prawa do zwrotu kaucji i należności za nie wykorzystane przejazdy.
 10. Teren Stacji Narciarskiej RUSIŃ-SKI jest monitorowany.
 11. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy Stacji. W przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiednie służby porządkowe ( np.: policja, agencja ochrony osób i mienia).
 12. Każdy klient ma prawo prosić o dodatkowe wskazówki, instrukcje dotyczące korzystania z wyciągu ze strony jego obsługi.


II. ZASADY KORZYSTANIA Z TRAS ZJAZDOWYCH

 1. Zjeżdżać można tylko na wytyczonych do tego celu trasach narciarskich, uważając na hydranty, armatki lub inne urządzenia. Trasy narciarskie są jednokierunkowe.
 2. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innych przedmiotach niż narty lub snowboard.
 4. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowbording do ukończenia 16 roku życia zobowiązane są używać w czasie jazdy kasku ochronnego, konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski ma prawo niedopuścić do korzystania z wyciągów i tras zjazdowych osób nie spełniających tego warunku.
 5. Granice trasy zjazdowej wyznaczają: naturalne granice [skraj lasu, strome zbocza itp.], siatki i parkany rozgradzające stałe lub przenośne, znaki, tyczki kierunkowe umieszczone na granicach tras, taśmy rozgradzające, trakcje wyciągów narciarskich, słupy z lampami oświetleniowymi, ślad ratrakai inne. Powyższe oznaczenia mogą być stosowane łącznie lub pojedynczo. Początek trasy zjazdowej wyznacza tablica informacyjna z podaniem stopnia jej trudności. Koniec trasy zjazdowej wyznacza tablica informacyjna.
 6. Osoba będąca świadkiem wypadku, ma obowiązek bezzwłocznie poinformować ratowników GOPR o zaistniałym wypadku tel: 601 100 300 lub o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
 7. Każda osoba ma obowiązek ułatwienia przejazdu ratownikowi GOPR poruszającemu się na nartach lub skuterem ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, w szczególności przez bezzwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
 8. Jazda poza wyznaczoną trasą odbywa się na własną odpowiedzialność.
 9. Należy przestrzegać zasad kodeksu narciarskiego FIS.


III. ZASADY KORZYSTANIA Z KOLEI KRZESEŁKOWEJ

 1. Klient posiadający ważny karnet ma prawo do korzystania z przejazdów w takiej ilości, jakie określa wykupiona wcześniej karta.Ma również prawo do bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o masie do 10 kg, oraz sprzętu sportowego [jednej pary nart, kijków lub snowboardu].
 2. Wstęp na teren kolei odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych[bramki wejściowe]. Zabrania się wchodzenia na trasę kolei oraz poza teren wydzielony do wsiadania i wysiadania.
 3. Pasażerowie przechodzą przez bramkę wejściową według kolejności, po wczytaniu karty i usłyszeniu sygnału dźwiękowego lub świetlnego. Należy przestrzegać zasad stosowania kart magnetycznych. Za nieskasowanie karty i każde ominięcie bramki wejściowej obsługa może pozbawić klienta karty magnetycznej i prawa do zwrotu kaucji oraz należności za nie wykorzystane przejazdy.
 4. Po przejściu przez bramę wejściową, należy zająć miejsce przed bramką sortującą.
 5. Zabrania się wsiadania na krzesełka bez zezwolenia obsługi. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach do tego przeznaczonych. Przy wsiadaniu kijki lub bagaż należy przełożyć do lewej ręki, prawą rękę uwolnić i ustawić się przodemdo kierunku jazdy w wyznaczonym miejscu na peronie. Po podjechaniu krzesełka należy na nie usiąść pomagając sobie wolną ręką. Po zajęciu miejsca należy niezwłocznie zamknąć zabezpieczone krzesełka. Na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby w przypadku korzystania z kolei 4-osobowej lub 6 osóbw przypadku korzystania z kolei 6-osobowej.
 6. Z kolei krzesełkowej mogą korzystać dzieci o wzroście powyżej 125 cm. Dzieci o niższym wzroście mogą być przewożone tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna.
 7. W czasie jazdy należy zachować spokój i pozycję siedzącą. Zabrania się otwierania zamknięcia krzesełka, kołysania krzesełkiem, wychylania się, zmieniania pozycji siedzącej na inną, przewożenia dzieci na kolanach, hałasowania ,palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.
 8. Narty przewozimy tylko przypięte na butach. Zabroniony jest przewóz nart trzymanych w rękach. Narty i deskisnowboardowe ustawiamy równolegle do kierunku jazdy, tak aby nie powodowały kolizji z innymi pasażerami lub elementami kolei. Kijki należy trzymać razem w jednej ręce.
 9. Wszystkie luźno zwisające elementy garderoby [sznurki, tasiemki, szaliki itp.] należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy krzesełka.
 10. W przypadku zatrzymania się kolei nie wolno opuszczać krzesełka. Należy oczekiwać na wznowienie ruchu lub na dyspozycje pracowników kolei.
 11. W przypadku niejasności obsługa udziela pełnych informacji.
 12. Nie przestrzeganie regulaminu może być przyczyną odmowy przewozu koleją.
 13. Warunki przewozu stanowią integralną część umowy przewozowej. Obowiązują one przy przewozie osób, a także dotyczą one zachowaniana terenie kolei.
 14. Podróżny, mimo posiadania ważnego biletu [karnetu] nie ma prawa żądać przewozu, jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowanymi jazdami, względnie, jeśli praca jest niemożliwa z innych powodów.


IV. ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW ORCZYKOWYCH

 1. Na peron wolno wchodzić tylko za zgodą obsługi, w oznaczonym do tego miejscu.
 2. Wstęp odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych [bramki wejściowe]. Zabrania się wchodzenia na trasę wyciągu orczykowego pozateren wydzielony .
 3. Pasażerowie przechodzą przez bramkę wejściową według kolejności, po wczytaniu karty i sygnale dźwiękowym. Należy przestrzegać zasadstosowania kart magnetycznych. Za nieskasowanie karty i każde ominięcie bramki wejściowej obsługa może pozbawić klienta karty magnetycznej i prawa do zwrotu kaucji oraz należności za nie wykorzystane przejazdy.
 4. Po przejściu przez bramę wejściową, należy zając miejsce przed bramką sortującą.
 5. Na orczyku może jechać tylko jedna osoba.
 6. Rozpoczęcie jazdy wyciągiem odbywa się tylko od dolnej stacji wyciągu. Narty lub deskę snowboardową należy ustawić równolegle do trasy,chwycić obydwa kijki jedną ręką [pasek kijka nie może być zawieszony na ręce], drugą ręką złapać orczyk.
 7. Należy jechać po wyznaczonym torze pod liną, trzymając się orczyka. Zabrania się dotykania innych elementów wyciągu narciarskiego w trakcie jazdy, chwytania na trasie pustych orczyków, a także zbaczania z wyznaczonej trasy wyciągu lub jazdy slalomem.
 8. W razie upadku należy natychmiast puścić orczyk i usunąć się szybko z toru jazdy.
 9. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu, należy spokojnie oczekiwać na ponowne uruchomienie lub zastosować się do poleceń obsługi.
 10. Nie puszczać orczyka przed strefą wysiadania, na górnej stacji należy natychmiast opuścić peron w wyznaczonym kierunku. Nie wolno kontynuować jazdy poza strefą wysiadania.


V. ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGU TAŚMOWEGO

 1. Korzystanie z wyciągu taśmowego jest możliwe tylko w obecności obsługi.
 2. Należy stosować się do poleceń obsługi.
 3. Dzieci poniżej 5 lat mogą korzystać z urządzenia tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, która zapozna dziecko z niniejszymi zasadami.
 4. Podczas przejazdu przenośnikiem taśmowym należy zachować bezpieczny odstęp między pasażerami
 5. Narty, deski snowboardowe należy ułożyć płasko na taśmie wzdłuż toru jazdy.
 6. Zabrania się stawiania nart, kijków oraz desek snowboardowych poza obręb taśmy.
 7. Po wyjechaniu na górę należy niezwłocznie opuścić taśmę wyciągu w wyznaczonym kierunku.
 8. W przypadku jakichkolwiek niejasności obsługa udziela pełnych informacji.
 9. Nie przestrzeganie ww. zasad może być przyczyną odmówienia przejazdu wyciągiem taśmowym.


ZABRANIA SIĘ

 1. Przejazdu dzieci poniżej 5 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej.
 2. Zasady korzystania z wyciągu taśmowego stanowią część składową umowy przewozowej. Każdy kupujący bilet akceptuje powyższe warunki.


VI. OBSŁUGA TECHNICZNA

 1. Podczas przygotowania zorganizowanych terenów narciarskich lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi trasy będą czasowo zamknięte dla ruchu narciarskiego i snowboardowego.
 2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim zastrzega możliwość okresowego zamykania całości lub części narciarskiej trasy zjazdowej w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.


VII. SZKOŁY NARCIARSKIE

 1. Prowadzenie na terenie stacji narciarskiej szkoleń narciarskich jest możliwe, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zarząd Spółki może uzależnić wydanie zgody od spełnienia przez
 2. osobą ubiegającą się o zgodę na prowadzenie szkoleń narciarskich dodatkowych warunków. Instruktorzy szkół narciarskich po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki, mogą korzystać z bocznych bramek do wyciągów poza kolejką. Korzystający z bocznych bramek do wyciągów poza kolejka muszą wykazać fakt posiadania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim na każde wezwanie osoby obsługującej stację narciarską.
 3. Niezależnie od sankcji za naruszenie regulaminu, w przypadku korzystania z bocznych bramek przez osoby nieuprawnione, pracownik stacji jest upoważniony do zablokowania karnetu i uniemożliwienie dalszego korzystania z wyciągów narciarskich stacji.